در دست طراحی...

اگر می ترسی نگو و اگر گفتی نترس...

       

        روزی مردی پرسید: نشان جوانمردی چیست؟

 

جوانمردا، بگو تا ما هم مردی مان را جوانمردی کنیم!

 

        جوانمرد گفت: کمترین نشان، آن است که اگر

 

خدا  هزار کرامت با برادر تو کند و  یکی  با تو ، تو  آن

 

یکی ِ خودت را  هم  برداری و  روی هزار تای  برادرت

 

بگذاری !

 

        مرد گفت: وای بر ما که از مردی تا جوانمردی،

 

هزار گام است و ما هنوز در گام نخستیم.

گزارش تخلف
بعدی